Zamknij okno Drukuj dokument

Zezwolenie na wycinkę drzew

Podstawa prawna:
Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. Nr 170 z 2003 r.poz.1660), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306), Obwieszczenie Ministra Środowiska  z  dnia 23 października 2009 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2010 (M.P. z 2009 r., Nr 69, poz. 894)

 

 WYMAGANE DOKUMENTY:

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów występuje posiadacz nieruchomości. 

Jeżeli posiadacz nieruchomości   nie jest właścicielem  lub użytkownikiem wieczystym do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;

2. tytuł prawny władania nieruchomością;

3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;

5. przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;

6. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

7. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;

8. rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy , pok. 10

 

TERMIN I SPOSÓB  ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy.

2. Sposób załatwienia sprawy:

Pracownicy wydziału ochrony środowiska przeprowadzają oględziny w terenie i po analizie zebranych materiałów przygotowują projekt stosownej decyzji. 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Stanowisko ds. ochrony środowiska  tel. (0-63) 27 30 622  w. 112

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

 

 INNE INFORMACJE:

Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, za zezwoleniem Burmistrza Kłodawy wydanym na wniosek posiadacza nieruchomości, na której się one znajdują.

Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastapienie ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

Uzyskania zezwolenia Burmistrza Kłodawy w trybie art. 83 pkt. 1 ustawy  o ochronie przyrody, nie wymaga usunięcie:

        1)       drzew i krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej  do rejestru zabytków 

                oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarch nieobjętych ochroną krajobrazową;,

2)       drzew i krzewów sadzonych na plantacjach,

3)       drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat,

4)       drzew i krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych i zoologicznych;

5)     drzew i krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału   przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

6)     drzew i krzewów które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów , a także utrudniają eksploatację  urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

7)     drzew i krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

8)     drzew i krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z     utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Załączniki

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (34.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Prętkiewicz
Data utworzenia:2004-03-03 17:53:47
Wprowadził do systemu:Łukasz Prętkiewicz
Data wprowadzenia:2007-12-25 17:53:47
Opublikował:Łukasz Prętkiewicz
Data publikacji:2007-12-25 17:55:31
Ostatnia zmiana:2011-06-28 08:08:11
Ilość wyświetleń:4077