Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 30 położonego w Kłodawie przy ul. Armii Krajowej 4

 

 

RGN.6840.1.2016r.

Kłodawa, 24 sierpnia 2016r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami- jednolity tekst /Dz. U. z 2015r., poz.1774, zm. Poz. 1777; z 2016r. Poz. 65 / i § 3 ust 1, § 6, § 13,

§ 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. /Dz. U.z 2014r. , poz. 1490/ oraz uchwały Nr 94/07 Rady Miejskiej w Kłodawie z dn. 20.09.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz § 1 Zarządzenia 55/2016 Burmistrza Kłodawy z dn. 24 sierpnia 2016r. w sprawie : ogłoszenia drugiego ustngo przetargu nieograniczongo na sprzedaż lokalu mieszkalnego

 

Burmistrz Kłodawy

 

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 30 położonego w Kłodawie przy ul. Armii Krajowej 4 wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 3999/139541 części we własności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali a także z udziałem wynoszącym 3999/139541 części we współużytkowaniu wieczystym działki gruntu nr 1324/6 o pow. 0,0851 ha położonej w Kłodawie przy ul.Armii Krajowej 4. Nieruchomość posiada księgę wieczystą KN1K/00040782/8

 

Lokal mieszkalny nr 30 o pow. użytkowej 37,66 m2 położony jest na 4 piętrze budynku wielolokalowego przy ul. Armii Krajowj 4 , składa się z dwóch pokoi,kuchni, łazienki, przedpokoju, oraz pomieszczenia przynalzngo - piwnica o pow. 2,33m2 oznaczonej nr 040

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną,wodno- kanalizacyjną, instalcja c.o.

z przyłączami do sieci miejskiej.

W budynku znajduje się 30 lokali mieszkalnych, pomieszczenia przynależne - piwnice o łącznej powierzchni 1395,41 m2.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa zatwierdzonym uchwałą Nr 325/2001 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 grudnia 2001r.

/Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Nr 24 z dn.18.02.2002 działka nr 1345/1 znajduje się na terenach oznaczonym symbolem MM-"zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi /dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego/

 

Działka jest wolna od obciążeń hipotecznych.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Cena wywoławcza wyodrębnianej nieruchomości lokalowej wynosi

72 460 PLN w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku wynosi: 71 360 zł + podatek vat stawka zw.

  • na potrzeby ustalenia pierwszej opłaty przy oddawaniu we współużytkowanie wieczyste gruntu związanego z własnością wyodrębnianego samodzielnego lokalu

    mieszkalnego i opłat rocznych wartość udziału w gruncie/jako przedmiotu prawa własności/ wynosi 1 100 zł + podatek vat stawka zw

Pierwsza opłata w gruncie stanowiąca 20% wartości udziału w gruncie + podatek VAT stawka zw i opłaty roczne stanowiące 1% + należny podatek vat będą ustalone od ceny uzyskanej w przetargu.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może

być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata , jeżeli wartość tej nieruchomości

ulegnie zmianie.

 

II ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 04 października 2016r. o godz. 10.00 . w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie sala nr 19

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości

8000,00 PLN gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy - /pokój nr 5 / lub na konto Gminy Kłodawa Bank Spółdzielczy w Kłodawie Nr 70 8545 0008 0000 0286 0014 9093.

Uczestnicy przetargu winni dokonać wpłaty wadium w terminie umożliwiającym przepływ wpłaty i wykazanie jej przez bank na koncie Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa

nie później niż trzy dni przed przetargiem.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. tj.800 PLN. Przetarg jest ważny jeżeli chociaż jeden z uczestników

zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Cena nieruchomości płatna jest nie później , niż do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej, koszty sądowe i podatkowe.

 

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu .

 

Wyżej opisana nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, ograniczonymi prawami rzeczowymi ani ograniczeniami w rozporządzaniu.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości /w przypadku osoby fizycznej/, pełnomocnictwo składane w przetargu winno mieć formę aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym, a osoby prawne lub podmioty gospodarcze dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru

Oględziny lokalu odbędą się po wcześniejszym uzgodnieniu zainteresowanych nabyciem przedmiotowego lokalu z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa pokój nr 7 , tel. 0 63 27-30-622 w . 125

Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju Nr 7 Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, tel. 27-30-622 wew. 125.

Burmistrz Kłodawy

/-/ Robert Olejniczak

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Prętkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Prętkiewicz
Data wprowadzenia:2016-08-24 13:37:29
Opublikował:Łukasz Prętkiewicz
Data publikacji:2016-08-24 13:38:19
Ostatnia zmiana:2016-08-24 13:38:26
Ilość wyświetleń:823

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij